Malá brada – dojčenie vo vertikálnej polohe a v polohe pololežmo s klobúčikom.

Video ku článku v časopise Dieťa 12/2018 – 01/2019:

článok Klobúčiky áno či nie: tu

video anatómia dojčenia (význam záklonu hlavy): tu

článok o teórii ku záklone hlavy a význame brady v prsníku: tu 

Ku videu sa e-mailom 8.12.2018 vyjadrila známa americká odborníčka na dojčenie Diane Wiessinger, IBCLCC :

Jana –

Usmievala som sa celý čas! S Tvojim dovolením rada by som toto video posunula Catherine Watson Genna a Nancy Mohrbacher (autorka knihy  Breastfeeding Answers Made Simple). Myslím, že to budú milovať ako učebný nástroj.

Videla som niekoľko ďalších vecí:

Páči sa mi použitie očného kontaktu ako miery efektívnosti dojčenia.

Máš pravdu: príliš veľa gravitácie pracovalo spočiatku proti nim a vertikalizovanie polohy s podporou chrbta fungovalo lepšie. Jedna nemocničná laktačná poradkyňa sa domnieva, že skutočná poloha pololežmo funguje pre asi 75% párov matka a dieťaťa. Táto mamička s dieťaťom sú skvelým príkladom našej potreby byť flexibilný  a robiť to, čo funguje najlepšie. (Toto dieťa dokonca hovorí, nahlas, že to uňho nefungovalo, kým nebolo vertikalizované)

Klobúčik jasne pomohol a ty si to pekne ukázala a taktiež zdôraznila, že použitie nebolo dlhodobé.

Tvoje video je nádherný zdroj a som šťastná, že ho môžem šíriť ďalej, ak súhlasíš.

Srdečne

Diane, ešte stále sa usmievajúc

Originálny text:

Jana –

I smiled all the way through it!  With your permission, I’d like to forward it to Catherine Watson Genna and Nancy Mohrbacher (author of Breastfeeding Answers Made Simple).  I think they’ll love it as a teaching tool.

I saw several extra things in it:

I love your use of eye contact as a measure of breastfeeding effectiveness.

You’re right: too much gravity was actually working against them at first, and a more vertical position with back support worked better.  One hospital LC feels that true “laid-back” positioning works for maybe 75% of mother-baby pairs.  This mom and baby are a great example of our need to be flexible and do what works best.  (This baby even says, outloud, that it wasn’t working for him until he was more vertical.)  

The nipple shield clearly helped, and you made very good points about it, also telling viewers that she didn’t need to use it long-term.

Your video is a wonderful resource, and I’m happy to give it a wider audience if you’re willing. 

Warmly,

Diane, still smiling